Jäsenehdot

Mellenius-Melamies-sukuseuran 4§ mukaan:

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka polveutuu Mellenius-Melamies -suvun esi-isistä tai joka on avio- tai avoliiton kautta tähän sukuun liittynyt.

Tällä hetkellä sukuseurassa on 230 jäsentä. Sukuseuran tarkoituksena on mm. selvittää eri puolilla maailmaa olevien Mellenius-Melamiesten sukujen vaiheita ja historiaa. Liittymällä ja maksamalla jäsenmaksun, tuet tätä koskevaa tutkimusta. Tuotot käytetään sukuseuran toiminnan kehittämiseen ja sukukokouksien järjestämiseen.

Voit myös tukea sukuseuraamme muullakin tavalla esim. ostamalla sukuseuran tuotteita ja julkaisuja. 

Kolmivuotisen kauden jäsenmaksu on 30,00 €/yksittäiselle jäsenelle ja 50 €/perhekunnalle (useampi jäsen samassa taloudessa). Jäsenmaksu maksetaan tilille FI45 5641 2520 0290 75 (BIC-koodi OKOYFIHH). Viitetietoihin: Sukunimi (sukunimet), etunimi/nimet ja klaani (jos tiedossa).

REKISTERISELOSTE

Sukututkimus- ja jäsenrekisteriseloste Mellenius-Melamies sukuseura

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteriseloste 31.5.2021

1) Rekisterinpitäjä Mellenius-Melamies sukuseura, Sodankylä

Vastuuhenkilö: Sukuseuran kulloinenkin puheenjohtaja, jonka yhteystiedot ovat saatavana osoitteessa yhteystiedot

2) Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sukuseuran kulloinenkin sihteeri, jonka yhteystiedot ovat saatavana osoitteessa Yhteystiedot

3) Rekisterin nimi Mellenius-Melamies tietorekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo sukuseuran jäsenistä
  • Tiedottaminen usealla tavalla esim. jäsenkirjeen lähettäminen, sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen

5) Rekisterin tietosisältö

– Jäsenen (ja tutkittavan klaanin): Henkilön – nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvonimi, ammatti

– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot:

– sukuseuran jäseneksi tulovuosi ja eroamisvuosi, luottamustehtävät sukuseurassa,

– kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja yhdistyksen muiden maksujen suorittamisesta,

– suostumus- ja kieltotiedot

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

– jäseniltä ja heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta saadut tiedot;
– väestötietojärjestelmä;
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit

7) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja hallituksen jäsenille ja hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä jäsenelle, joka on niitä pyytänyt. Rekisteristä luovutetaan tietoja myös sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeitten mukaan.

8) Rekisterin suojauksen periaate

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavilla henkilöillä on pääsyoikeus rekisteriin ja oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tietotekninen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja ei käsitellä.

9) Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn pyynnöstä häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen perumisesta tehdään rekisteriin merkintä.